پشت کوهها

گذشته پشت کوهها

جان؟
از قدیم گفتن هرچی کمتر بدونی برا خودت بهتره !